هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر آرمین بهرامیان
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 18980
آخرين بروز رساني : 1398/11/07
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bahramian
دکتر عبدالعلی باقری
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 13470
آخرين بروز رساني : 1398/03/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bagheri
دکتر سجاد باغبان ماهر
گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 10919
آخرين بروز رساني : 1397/02/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/baghban
دکتر رسول بیدرام
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 361479
آخرين بروز رساني : 1396/09/13
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bidram
میثم براری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 19083
آخرين بروز رساني : 1395/08/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/barari
دکتر فرهاد باباجمالی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17740
آخرين بروز رساني : 1395/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/babajamali
دکتر حمیدرضا بخشنده فرد
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12593
آخرين بروز رساني : 1394/03/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/bakhshandehfard