هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 16744
آخرين بروز رساني : 1401/04/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi