هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر محمود رضا ثقفی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15752
آخرين بروز رساني : 1401/02/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saghafi