هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 14676
آخرين بروز رساني : 1402/07/24
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
دکتر مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12089
آخرين بروز رساني : 1402/07/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
Google Scholar
دکتر حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 20524
آخرين بروز رساني : 1402/07/03
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 10448
آخرين بروز رساني : 1402/06/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11974
آخرين بروز رساني : 1398/07/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11604
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan