هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
مهدی رجائی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11260
آخرين بروز رساني : 1402/07/10
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajaei
Google Scholar
دکتر حسن رجبی نژاد مقدم پاپکیاده
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 19280
آخرين بروز رساني : 1402/07/03
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rajabinejad
دکتر حمید رضا روحانی راوری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 9806
آخرين بروز رساني : 1402/06/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rouhani
مهندس مصطفی رستمی نجف آبادی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11335
آخرين بروز رساني : 1398/07/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rostami
دکتر شیما روشن ضمیر
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 13344
آخرين بروز رساني : 1398/06/15
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/roshanzamir
دکتر بابک رفیعی علوی علویجه
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 9401
آخرين بروز رساني : 1397/02/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rafii
مهندس حسن رضوان
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11000
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/rezvan