هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 120147
آخرين بروز رساني : 1399/08/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 41558
آخرين بروز رساني : 1396/04/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei