هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر ایمان زکریایی کرمانی
گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 44841
آخرين بروز رساني : 1403/01/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zakariaei
دکتر بهادر زمانی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 327343
آخرين بروز رساني : 1399/08/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/zamani