هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر سیده تارا صادقی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 840
آخرين بروز رساني : 1402/12/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Sadeghi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 232302
آخرين بروز رساني : 1402/11/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر حمید صادقیان
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 29363
آخرين بروز رساني : 1402/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 24587
آخرين بروز رساني : 1402/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 16876
آخرين بروز رساني : 1402/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 248312
آخرين بروز رساني : 1402/05/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر محمدرضا صمدی فروشانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 1674
آخرين بروز رساني : 1401/11/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/samadi