هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
حمید صادقیان
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 22883
آخرين بروز رساني : 1401/02/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 10741
آخرين بروز رساني : 1401/02/12
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12142
آخرين بروز رساني : 1399/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 26531
آخرين بروز رساني : 1399/10/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 19092
آخرين بروز رساني : 1398/09/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki