هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر محمدرضا صمدی فروشانی
گروه آموزشی : معارف
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 370
آخرين بروز رساني : 1401/11/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/samadi
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 125470
آخرين بروز رساني : 1401/10/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 109571
آخرين بروز رساني : 1401/09/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 22074
آخرين بروز رساني : 1401/09/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
حمید صادقیان
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 26485
آخرين بروز رساني : 1401/09/03
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14904
آخرين بروز رساني : 1399/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber