هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر حمید صادقیان
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 30515
آخرين بروز رساني : 1403/03/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/sadeghian
Google Scholar
دکتر مجید صالحی نیا
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 316663
آخرين بروز رساني : 1403/02/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehinia
دکتر سیده تارا صادقی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1690
آخرين بروز رساني : 1402/12/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Sadeghi
دکتر احمد صالحی کاخکی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 25511
آخرين بروز رساني : 1402/09/11
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehikakhki
دکتر زینب صابر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 17644
آخرين بروز رساني : 1402/07/18
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/saber
Google Scholar
دکتر ابوذر صالحی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 332536
آخرين بروز رساني : 1402/05/29
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/salehi
دکتر محمدرضا صمدی فروشانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 2317
آخرين بروز رساني : 1401/11/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/samadi