هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر محمدهادی عیان بد
گروه آموزشی : موسیقی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 1519
آخرين بروز رساني : 1402/07/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/AyanBod
دکتر سیدمحسن علوی نژاد
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 8888
آخرين بروز رساني : 1402/06/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/alavinezhad
سعید عباسی
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 11270
آخرين بروز رساني : 1402/04/31
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/abasi
دکتر مریم عظیمی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 18398
آخرين بروز رساني : 1401/02/05
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azimi
رویا عزیزی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 12232
آخرين بروز رساني : 1400/09/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/azizi
مهندس سعید علیاری
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 15324
آخرين بروز رساني : 1399/03/06
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/aliari
دکتر محمدرضا عمادی
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 15928
آخرين بروز رساني : 1397/12/20
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/emadi
دکتر مجتبی عطارزاده جوزدانی
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 11566
آخرين بروز رساني :
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/atarzadeh