هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
مجید فتحی زاده
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 11025
آخرين بروز رساني : 1398/11/25
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fathizadeh
دکتر مجید فدائی
گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 236178
آخرين بروز رساني : 1398/05/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/fadaei
مهندس امیر مسعود فریدی زاد
گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 12907
آخرين بروز رساني : 1396/12/21
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/faridizad
حمید فرهمند بروجنی
گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 12043
آخرين بروز رساني : 1393/12/27
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/farahmand