هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر مائده السادات قوام نیا
گروه آموزشی : دروس عمومی و معارف اسلامی
دانشکده : دروس عمومی و معارف اسلامی
بازدید : 12073
آخرين بروز رساني : 1402/06/19
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghavamnia
دکتر حمیدرضا قربانی
گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 26380
آخرين بروز رساني : 1401/10/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/hr.ghorbani
دکتر شعبانعلی قربانی
گروه آموزشی : صنایع دستی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 14043
آخرين بروز رساني : 1400/12/14
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghorbani
دکتر محمود قلعه نویی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 29525
آخرين بروز رساني : 1394/03/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/ghalehnoee