هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
Google Scholar
دکتر همایون نورائی
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 19699
آخرين بروز رساني : 1401/11/16
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nooraie
Google Scholar
دکتر فرشاد نصراللهی
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 21091
آخرين بروز رساني : 1401/10/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasrollahi
دکتر رضا نصر اصفهانی
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 17928
آخرين بروز رساني : 1401/07/04
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasr
دکتر صمد نجارپور جباری
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 10635
آخرين بروز رساني : 1400/12/22
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/najarpour
دکتر افسانه ناظری
گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 12815
آخرين بروز رساني : 1399/02/30
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nazeri
دکتر ابوذر ناصحی
گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
بازدید : 12835
آخرين بروز رساني : 1399/01/17
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nasehi
دکتر شهریار ناسخیان
گروه آموزشی : مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی
دانشکده : حفاظت و مرمت
بازدید : 21076
آخرين بروز رساني : 1397/10/02
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/Nasekhian
دکتر مهین نسترن
گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
بازدید : 125265
آخرين بروز رساني : 1395/09/08
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/nastaran