هيأت علمي تمام وقت
جستجوی الفبایی
دکتر ناصر یارمحمدیان
گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
بازدید : 20216
آخرين بروز رساني : 1399/01/26
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yarmohammadian
دکتر ملیکا یزدانی
گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 5799
آخرين بروز رساني : 1398/07/23
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/yazdani
حسن یزدان پناه
گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
بازدید : 9691
آخرين بروز رساني : 1394/03/09
آدرس وب: profs.aui.ac.ir/h.yazdanpanah