گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - علوم اقتصادی

صفحه اصلي

برنامه هفتگی
تاریخ : 1397/12/20
بازدید : 710

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 918

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 1016