گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - اقتصاد شهری

صفحه اصلي

برنامه هفتگی
تاریخ : 1397/12/20
بازدید : 10

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 372

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 358

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 402

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 284

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 410