گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - اقتصاد شهری

صفحه اصلي

برنامه هفتگی
تاریخ : 1397/12/20
بازدید : 65

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 416

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 392

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 466

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 323

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 445