گروه آموزشی : اقتصاد شهری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - اقتصاد شهری

صفحه اصلي

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 346

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 336

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 377

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 269

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 387