گروه آموزشی : اقتصاد و کارآفرینی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - اقتصاد شهری

صفحه اصلي

برنامه هفتگی
تاریخ : 1397/12/20
بازدید : 143

زندگي نامه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 504

صفحه شخصي
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 466

رزومه
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 588

زمينه هاي تخصصي و تدريس
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 380

براي دانشجويان اقتصاد شهري
تاریخ : 1395/10/11
بازدید : 502